ÅRSREDOVISNING/ÅRSBOKSLUT

Vad är en årsredovisning

En årsredovisning är kort och gott en sammanställning av vad som skett i företaget under året.

Vilken typ av bokslut gäller för ditt företag?

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag ska du göra en årsredovisning, som du sedan skickar till Bolagsverket. Vad för uppgifter som krävs beror på om ditt företag räknas som ett stort eller litet bolag. För att räknas som ett stort bolag ska minst två av dessa tre kriterier uppfyllas:

 • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningeni företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren
  uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Enskild firma

Grundregeln för bokslut i enskild firma är att du ska göra ett så kallat förenklat årsbokslut om din omsättning inte överstiger 3 miljoner. Om omsättningen är högre än så krävs en årsredovisning.

Handelsbolag eller Kommanditbolag

Om du har någon av dessa bolagsformer ska du upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagets storlek. Ett handels- eller kommanditbolag med en eller flera juridiska personer som ägare, ska avsluta redovisningen med en årsredovisning.

Ekonomisk förening

Driver du en ekonomisk förening ska du alltid upprätta en årsredovisning och ha en revisor.

En årsredovisning ska upprättas senast 7 månader från räkenskapsårets slut, och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla balansräkning, resultaträkning och en förvaltningsberättelse. En årsredovisning ska även innehålla tilläggsupplysningar som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen, till exempel information om vilka redovisningsprinciper som har använts och hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Den ska skickas in till Bolagsverket som sedan offentliggör den.

Måste alla aktiebolag göra en årsredovisning?

Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att skicka din årsredovisning med posten eller lämna in den digitalt till Bolagsverket.

Är en årsredovisning och ett årsbokslut samma sak?

En årsredovisning är den rapport man skickar till Bolagsverket och som skall innehålla balans och resultaträkning på ett överskådligt sätt. Enkelt sagt kan man alltså säga att bokslutet är ett arbete man utför och årsredovisningen är den rapport som skickas till Bolagsverket och därefter blir offentlig.

Innehåll årsredovisning

En årsredovisning ska innehålla:

 • Förvaltningsberättelse som innehåller viktigaste händelserna under året. I förvaltningsberättelsen framgår även hur resultatet ska disponeras i företaget.
 • Resultaträkning som redovisar företagets ekonomiska resultat under ett räkenskapsår.
 • Balansräkning som redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under ett räkenskapsår.
 • Noter är upplysningar som specificerar kring innehållet i resultat- och balansräkningen. Kan exempelvis innehålla hur företaget värderat sina tillgångar och skulder.
 • Underskrifter

Tips kring årsredovisningen:

 • Lämna in årsredovisningen i tid och slipp förseningsavgiften. Det finns ingen laglig möjlighet att förlänga tiden.
 • Det måste finnas ett fastställelseintyg på årsredovisningen, som är underskrivet i original av styrelseledamot eller vd.
 • En del företag behöver inte lämna in en revisionsberättelse samtidigt som årsredovisningen
 • Skicka bestyrkta kopior på årsredovisningshandlingarna. Det betyder att det ska finnas minst en person som intygar att kopian överensstämmer med originalet. Intyget ska vara undertecknat i original.

Hjälp inför årsredovisningen

Ta hjälp av en specialist för att få alla detaljer på plats. Vi på MH Konsult har lång och bred erfarenhet inom området. Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till oss vi gör bokslut och årsredovisning som följer reglerna för just ditt bolags sort.