Kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor.

Frivilligt att teckna kollektivavtal

Det är frivilligt att teckna kollektivavtal. Arbetsgivare måste dock förhandla om att teckna kollektivavtal eller hängavtal om en facklig organisation begär det.

Vad innehåller kollektivavtal?

Kollektivavtal innehåller ofta regler om

  • Anställningsformer
  • Löner och ersättningar
  • Övertid
  • Arbetstider
  • Ledigheter
  • Semesterlöner
  • Uppsägning
  • Pensions- och olycksfallsförsäkringar

Avtalet gäller alla anställda

När man har tecknat kollektivavtal eller hängavtal gäller det i praktiken för alla anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade eller om de tillhör en annan fackförening som företaget inte har kollektivavtal med.

Vad tjänar jag på kollektivavtal som arbetsgivare?

Kollektiv­avtalet ger dig som arbetsgivare en grundtrygghet på arbetsplatsen, alla vet vad som gäller och du kan alltid hänvisa till avtalet och känna dig stärkt och säker på att avtalets innehåll följer alla lagar och regler.

Tid är pengar. Eftersom många frågor som uppkommer på en arbetsplats redan är reglerade genom kollektiv­avtalet, sparar du mycket tid både för dig själv och dina anställda, som ni annars skulle behöva lägga på att undersöka, reda ut och ta nya beslut utifrån varje situation.

Det som är avtalat står fast – Som arbetsgivare är du garanterad fredsplikt under avtalsperioden – ingen kan med andra ord strejka sig till bättre villkor än de som står i kollektiv­avtalet.

MBL

Kollektivavtal regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, där det också framgår vilka rättigheter och skyldigheter som alla parter har när de tecknar kollektivavtal.

Regelbundna förhandlingar om innehållet

Ett kollektivavtal gäller oftast 1–3 år. Därefter måste det omförhandlas. Det sker under en så kallad avtalsrörelse. Arbetsgivarorganisationen eller en enskild arbetsgivare förhandlar då med den berörda fackliga organisationen.

Parter som är bundna av kollektivavtal omfattas av den så kallade fredsplikten. Det innebär att parterna inte får inleda eller delta i stridsåtgärder som lockout, strejk, blockad eller bojkott så länge avtalet gäller.

Facklig vetorätt

Fackliga organisationer som har kollektivavtal med dig har i vissa fall rätt att lägga in ett veto. Vetorätten gäller inhyrning av arbetskraft och anlitande av en entreprenör om det kan antas att den inhyrda personen eller entreprenören kommer att bryta mot kollektivavtalet.

Tvister

Medlingsinstitutet hjälper till vid tvister. För att stödja parternas förhandlingar har staten inrättat Medlingsinstitutet. Vid tvister i samband med förhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor kan Medlingsinstitutet på parternas begäran utse medlare.